Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Orkanger kommune


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Orkanger kino

 

Oppstarten

Den 21 juni 1910 sto følgende å lese i lokalavisa.

Levende fotografier.
(Animatografen) bliver forevist i Arbeiderforenigen lørda. Disse forvisninger har overalt trukket fuldt hus, og pretasjonerne har vært enestående. Bilderne skal være de bedste som er opfundet for Biografteater. Programmet er inholdsrigt og avvekslende med nye bilder til hver forestilling.

Dette var sannsynligvis det første som hadde noe å gjøre med kino på Orkanger i regi kommunal kino.

Trondhjems Kinomatografselskap holdt også i disse åra forestillinger på stedet.

Interessen for kinoforerstillingene ble så stor at kjøpmann Kristian Eggan, som var kinopioneren i Orkanger, startet opp med sin faste kino i Arbederforeningen i 1913. Han flyttet senere til Folkets Hus i Brogata hvor han holdt til inntil han bygde eget kinolokale i 1918 – det daværende Misjonshuet i Johan Bojers gate. Eggan drev sin kino til Orkanger kommune startet opp i 1921.

Kommunal kino-drift.

Orkanger ble egen kommune i 1920, og alt tyder på at noe av det som kommunens styrende hadde mest lyst til å gi seg i kast med, var kommunal kinodrift.

I kommunestyrets møte, 20 oktober 1920 vedtar kommunestyret.

Til å utrede spørsmålet om kommunal kinomatograf valgtes en komite bestående av H. Wevik, E. Aarvik, Edv.Jenssen, A. Haugen og J. Sødal.

Komiteen var snar til å handle, og i kommunestyrets forhandlingsbok er protokollert den 7. desember 1920:

Fra komiteen til utredning av spørsmålet om kommunal kino forelaa beregninger saavel angaaende kjøp av Kr. Eggans nuværende kinolokale, som leie av lokale i Folkets Hus. Fra Kr. Eggan fremlagdes i dag nytt tilbud for kjøp.
Komiteen foreslaar:
Kommunen inngår leiekontrakt med Folkets Hus’ styre i henhold til deres tilbud på leie. Kinomatografen sættes ignag saasnart lokalet er færdig og de nødvendige maskiner kan skaffes. Et forslag om at saken tilbakesendes komiteen forkastedes mot 5 stemmer.
Deretter vedtokes komiteens forslag mot 5 stemmer. Den forberedende komite ble valgt til å foreta de nødvendige anskaffelser og for øvrig bringe saken i orden.
Komiteen inngår videre overenskomst med Eggan om fortsatt drift av kinoen inntil kommunen overtar egen kinodrift”.

Komiteen bragte saken i orden. Kapital til anleggsutgifter ble ordnet ved at kommunen garanterte for et kassalån, stort kr 10.000,- i Orkedals Sparebank.

Kinostyret ble valgt først i kommunestyrets møte 6.mai 1921, så det er tydelig at den forberedende komite har ført sitt arbeide helt fram til at publikum kunne innbys til åpningsforestillling i det nyoppførte Folkets Hus.

Første kinoannonse

Den første kinoannonsen finner vi i ”Sør-Trøndelag” for 23 april 1921, og den ser slik ut:

Orkanger kom. Kino

Aapningsforestilling

Lørdag 23. Søndag 24. og Mandag 25. april

S Y N N Ø V E S O L B A K K E N
---------------------------------------

Filmspill I 7 akter efter Bjørnstjerne Bjørnsons fortelling.
Synnøve………………….Kari Molander
Sæmund………………..Egil Eide
Torbjørn……………….Lars Hanson
Barn adgang kun til første forestilling.
Søndag fm kl. 5 Hverdage fra kl. 7.

 

Selve åpningsforestillingen ble holdt fredag 22. april 1921 for en del innbudte.

Lokalpresen kommenterer

Lokalpresen kommenterer åpningen slik:

Om filmen er sagt og skrevet saa meget rosende, at intet forsaavidt er aa føie til. Før forestillingen overleverte herr Wevik kinoen til kommunen, og ordføreren takket komiteen for velgjot arbeid.
Forestillingen gikk utmerket, og det forsterkede orkester klarte sine saker ganske brilliant. Vi hadde inntrykk av at belysningen i orkesteret var vel sterk og hva selve lokalet angaar, at dette er litt for lavt under taket, hvorfor filmen fra de bakerste benker vanskelig vil kunne sees i sin helhet. Det er aa ønske at Orkanger kom. Kino vil oppfylle de økonomiske forhaapninger, nab har stille til den. Hva den kulturelle oppgave angaar, vil denne meget avhenge av hvor kritisk ledelsen blir i valg av film.

Dette var bakgrunnen for og starten av kommunal kinodrift i Orkanger, som således kan se tilbake på mange års virksomhet inntil Orkdal kommune overtok i 1964.

Kinoen fikk da navnet ”Orkanger komm. Kino”
 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen