Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Orkanger kommune


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Om Orkanger

 

Skrevet av Kolbjørn Larsen i 1956.

Orkanger ble eget herred i 1920. Det ble utskilt fra det gamle Orkdal herred, som da ble tre-delt. Orkanger er bare 6,64 km2 og omfatter nedre del av Orkladalføret, på østsiden av Orklas utløp i Orkdalsfjorden. 45 km sørvest for Trondheim. Herredet hører inn under Ut-Trøndelagf politidistrikt, Orkdal lensmannsdistrikt, Orkdal sorenskriverembete og Orkdal prestegjeld. Herredet utgjør eget sogn med kirke (innvidd i 1893) og har fastboende prest. Gele området utgjør en ege brann- og bygningskommune, hvor bygningsloven er gjort gjeldende. Herredet har fast brannkorps, som etter forholdene må sies å være godt utstyrt hva angår materiell og lignende.

Det er Orkla som har gitt stedet både navn og form. Elva har ført med seg- og gjør det fremdeles – grus, sand og leirslam, som aavsettes i sjøen. Etter hvert har det dannet seg et delta eller en øyr, og det er betegnende at tidligere het stedet Orkedalsøren. Men har elva vært en byggende faktor, kan den også være stri å ha med å gjøre. Da helst i flomtider. Denne faren er imidlertid avverget ved forsvarlig forebyggning.

Av herredets totale areal er etter de oppgaver om til nå (1956) foreligger, 1.304 dekar dyrket mark og ca 200 dekar dyrkbar mark. Skogarealet er 4000 dekar og produktiv skog 3840 dekar. Arealet av dyrket mark disponeres slik:
 - Eng 792 dekar
 - Korn og Erter 293 dekar
 - Poteter 94 dekar
 - Rotvekster 47 dekar
 - Grønnsaker 45 dekar
 - Frukttrær, bærbusker og plener 33 dekar

Kommunen eier 45 dekar dyrket mark. Resten av herredets dyrkede mark er privat eiendom. En del av skogarealet eies av flere bruk sammen. Kommunen er medeier i denne skog og disponerer dessuten ca 50 dekar. Resten av skogarealet er privat eiendom. Antall bruk over 5 dekar er 2a9 og 69 bruk unde 5 dekar, i alt 98 bruk. Husdyrdriften er lagt an på å produsere melk av det vesentlige av foravlingen. Salg av for drives ikke. Omsetningen av melk foregår direkte fra produsent til forbruker.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen