Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Vedtekter


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 


§1 Formål

Samle og systematisere historie og kunnskap om Orkanger og Orkedalsøren. Gjøre dette lett tilgjengelig og på en slik måte at det kommer kommende generasjoner til nytte og glede.

§2 Område

Foreningen har som naturlig arbeidsområde Orkanger Kommune (1920 til 1963), samt områder som har tilknytning til innbyggerne eller Orkanger som handels og næringstettsted i Orkdalsregionen.

§3 Virksomhet

Samarbeide med lag og foreninger i nærområde som har sammenfallende interesser, og når det er ønskelig, formidle lokalkunnskapen de innehar til offentlige og private organisasjoner som arbeider med lokalhistorie.

Gjøre kjent innholdet i våre arkiver gjennom våre internett Hjemmesider.

Innhente nye opplysninger og stoff for registrering og bearbeiding og offentliggjøring.

§4 Medlemskap

Alle som støtter formålet til Orkanger Historie, kan tegne seg som medlem av foreninga.
Medlemskap tegens ved å fylle ut et innmeldingsskjema.
Eventuell kontingent fastsettes av årsmøtet.

§5 Foreningens ledelse

Foreningen ledes av et styre:

Leder (1år)
Nestleder (1år)
Kasserer (1år)
Sekretær (1 år)
Referent (1år)

Fredager er fast åpen møtedag fra 11.00 til 14.00 såfremt annet ikke er eller blir vedtatt.

Her blir forslag fra den valgte ledelsen eller andre forslag endelig vedtatt.

Det nedsettes et arbeidsutvalg (AU) som skal bestå av leder, nestleder, kasserer og sekretær som er valgt på årsmøtet. Arbeidsutvalget er vedtaksført når 3/4 er tilstede og har vedtaksrett i alle saker som etter vedtektene ikke krever styrevedtak.

Dersom et medlem krever det, kan et vedtak i AU legges fram for fredagsmøtet for avgjørelse. Referat fra AU fremmes på første møte til orientering for styret.

Nye forslag som fremmes på et fredagsmøte må behandles av den valgte ledelse og fremmes på førstkommende fredagsmøte for vedtak, når dette kreves av et medlem i den valgte ledelse.

§6 Regnskap og Budsjett

Revidert regnskap for hvert regnskapsår (kalenderår) og budsjett for kommende år legges frem for årsmøtet til godkjenning.

§7 Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av Januar måned. Det skal kunngjøres i lokalavisa og på laget hjemmeside med minst 14 dagers varsel.

Årsmøte skal behandle:

1. Årsberetning.
2. Revidert regnskap med budsjett.
3. Valg av ledelse og revisor.
4. Medlemskap
5. Innkomne forslag som er kommet inn minst 8 dager før årsmøtet.

Stemmerett på årsmøtet har alle som har tegnet seg som medlem i Orkanger Historie.

§8 Ekstraordinært Årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når foreningens ledelse eller minst 5 av foreningens medlemmer krever det.

§ 10 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan skje på Årsmøte med 2/3 flertall.
Forslag til vedtektsendringer må være i styrets hende innen 15. desember året før årsmøtet.

§11 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan skje når et ordinært og ekstraordinært årsmøte beslutter det med 2/3 flertall.
Lagets arkiv, aktiva og midler går da over til Orkdal kommune.

 

Vedtekter oppdatert på årsmøtet 31. januar 2014

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen