Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Kirken


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Kirkehistorie

Side 3

Den Gode Hyrdes kapell. Gravstedene

Opprinnelig lå kirkegården ved kirken. Men den ble etter hvert for liten, og man begynte å undersøke mulighetene for en ny plass for gravsted. Man fant en tomt litt lenger sør på Orkanger, og i 1951 ble det engasjert arkitekt for å tegne et kapell som skulle stå på det nye gravstedet. Planene om gravsted og kapell ble godkjent i 1952, og høsten 1953 begynte byggingen av kapellet, som også inneholdt krematorium.

Kunstneren Ingrid Kjær, datter av maleren Fritz Thaulow, tok ut fargene på interiøret og eksteriøret. Hun utførte også all dekorativ utsmykking av kapellet. I frontveggen er motivet den gode hyrde med sauene. Treskjærerarbeidet, skipet i taket, søylene i koret, lysekron-ene er utført av Asbjørn Gangås.

Vigslingen skjedd 6. mars 1955. I sin preken sa biskop Arne Fjellbu det som skulle gi grunnlaget for navnet på kapellet:
”Kunne jeg sette et navn på dette kapellet som vi innvier i dag, ville jeg kalle det "Den Gode Hyrdes Kapell". Kanskje det blir det navnet dere kommer til å bruke i stille stunder, i deres tanker, når båren bæres hit, ditt barn, din ektefelle - til Den Gode Hyrdes Kapell, og så er liksom allerede litt av dødens brodd brutt ... Gud gi at folket herinne fikk kjenne budskapets virkelighet: "Jeg er den gode hyrde", hver gang man møtes i Den Gode Hyrdes Kapell.”

Gravstedet ved kirken er ikke lenger i bruk, bortsett fra til noen familiegraver. Krematoriet i Den Gode Hyrdes kapell ble nedlagt for noen år siden.

Menighetshuset

Orkanger menighet hadde opprinnelig ingen andre lokaler enn kirkebygget. I 1985 ble imidlertid Orkanger menighetshus oppført på nabotomten til kirken. Menighetshuset eies av Orkanger menighet og Orkanger Normisjon i fellesskap. Det brukes til forskjellige aktiviteter, bl.a. konfirmasjonsundervisning, kirkekaffe, menighetsmøter m.m.

Kirkelig betjening. Det lokale kirkestyre

Fra kirken ble bygd har Orkanger vært en del av Orkdal prestegjeld, som har hatt 2-3 prestestillinger. De senere år har en kapellan hatt fast bosted og sin hovedtjeneste i Orkanger sokn. Presteboligen er kommunal og ligger i Erik Aarviks gate. Organistene er nå ansatt i hele prestegjelder, mens det er ansatt særskilt kirketjener og klokker for Orkanger.

Fra 1920 har det vært eget menighetsråd for Orkanger. Dette overtok oppgavene til det gamle tilsynet. Menighetsrådet hadde ansvar for alt menighetsarbeid sammen med presten og hadde også ansvar og beslutningsmyndighet vedrørende kirkebygg og gravsteder. Orkdal fikk imidlertid etter hvert et fellesråd, som overtok en del av tilsyns- og budsjettoppgavene. Fra 1997 er soknet en egen rettlig enhet selvstendiggjort fra kommunen. Arbeidsgiveransvaret og forvaltningen av kirker og kirkegårder ligger imidlertid hos kirkelig fellesråd. Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets virksomhet.

1|2|3|

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen