Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot.

ORKANGER.INFO
Arbeiderungdomslaget
Aviser
Bankvesenet
Eldre historie
Fagforeninger
Feskarøra
Foreninger og lag
Gater og veier
Gjengvirksomhet
Gårder
Handel håndverk/
små industri
Havna
Helsevesen
Humor i gamle dager
Idrett
Industri
Informanter
Kirken
Kommunikasjon
Kommunen
Krig og fred
Kultur
Offentlig virksomhet
Skole
Songli Forsøksgård
ADMINISTRATIV DEL
Styringsgruppen
Hjemmesider
Intervjuer
Registrering
Video- og lyd gruppe
Vedtekter
Kontakt oss
 

Kirken


Orkanger  Aktivum
Salvesen & Thams's Comm. as

OTI
exigo

 

 


 

Kirkehistorie

Side 1

Hvordan Orkanger fikk kirke

Orkanger tilhørte lenge Orkdal sokn og hadde ingen egen kirke. En gang rundt år 1700 ble det påbygd et sideskip i den gamle Orkdal kirke på Grøtte. Dette ble Ørbyggens plass i kirka, der de ikke kunne se presten for alteret og knapt nok på prekestolen.

I 1864 vedtok herredsstyret å skille ut Moe som eget sokn og bygge ny kirke der. Samtidig vedtok man å rive Grøtte kirke og bygge en ny kirke der. Allerede i 1868 ble det lansert tanker om en egen kirke på Orkanger, men dette ble avvist av herredsstyret. Industriutviklingen og folkeveksten på Øra påskyndet imidlertid tanken om egen kirke. Gjennom 1880-årene var ikke minst Orkedalsørens Arbeiderforening en drivende kraft i arbeidet for egen kirke. Men dette var ingen klassesak på Orkanger. Mange av de ledende i arbeidet var næringsdrivende og høyreforeningen ivret for saken.

I 1890 ble det valgt en byggenemnd bestående av lærer Arnt Wormdal, byggmester Kufaas og snekker Ludvig Hoff. De to siste ble senere erstattet av overretssakfører M..F.Rambech og arkitekt Christian Thams. Kjøpmann Halvor Jenssen ble kasserer. I mai 1890 ga sakfører Johan Richter 2 mål tomt og Christian Thams la fram en tegning. Thams & Co. Tilbød å levere råbygget for kr 6.500,hvorav kr 1.500 skulle gis som gave.

Det ble søkt om støtte fra herredsstyret, men der satt det på den tid bare venstrefolk. De prioriterte arbeidet med ny kirke på Grøtte, og 24. mai 1890 ble saken om støtte utsatt med følgende henvisning til grendestriden:

”Derved kunde der ogsaa blive Adgangn til samtidig at tage Spørsmaalet om Ørkedalsørens Fraskillelse i kommunal henseende under Overveielse om et saadant Andragende måtte fremkomme.”

Ørbyggen ga imidlertid ikke opp, og våren 1891 sto kirken ferdig til en kostnad på ca. kr 15.000. Dugnad og gaver hadde finansiert alt unntatt et lån på kr 1.600 til sparebanken, men det etterga banken som gave. Sommeren 1891 vedtok herredsstyret å overta kirken og vedlikeholdsansvaret. Kirken ble vigslet 28. april 1892.

Kirkebygget

Orkanger kirke ble bygd i en slags sveitserstil, noe som sikkert har sammenheng med arkitektens utdanningsbakgrunn fra Zürich. Den ble malt brun med mørkt listverk. Tårnet hadde 4 små utspring og både tårn og tak var prydet med ornamentikk.

Ved en større restaurering i 1950 ble det lagt nytt panel, og tårnet ble reparert og forandret. Sveitsertstilen kom bort, og kirken fikk den enklere stilen den har i dag.

Kirken har knapt 250 sitteplasser og har egentlig aldri fylt lovens krav for soknekirker. At den likevel ble godkjent, hadde sammenheng med at den fra starten ble ansett som en annekskirke under Orkdal.

Både størrelsen og standarden tilsa etter hvert at noe mer måtte gjøres, og på 1960-tallet ble det seriøst vurdert å bygge en ny kirke, men det endte med en omfattende restaurering, som ble fullført i 1969. Kirken ble isolert, og det ble lagt ny himling og nytt veggpanel innvendig. De gamle vedovnene ble revet og erstattet av nye elektriske ovner under benkene.

Ved hovedinngangen ble det påbygd toaletter og dåpssakristi. Dessuten ble det støpt ny trapp med rullestolrampe.

Brunfargen ble etter hvert erstattet av slottsgul, men senere gikk man tilbake til en brunfarge, før kirken i 1991 ble malt hvit. Nå har menighetsrådet i samarbeid med Orkdal kommune satt i gang arbeid med tanke på å føre kirken tilbake til den opprinnelige stilen utvendig.

1|2|3|

 

 

 

 

 

Foto over Orkanger: Inge Eriksen

Webmaster:Pål Ove Lilleberg  og Bjørn Skagen